در این قسمت تمامی کدهای زبان بدن همراه با تصویر که در سالیان مختلف توسط کارشناسان تفسیر شده است، قرار می گیرد.

کانال نخست اندیش در تلگرام

m