Responsive

رمز برداری وتغییر

جهت رمز برداری از رفتار مجموعه نخست اندیش از مدل ژنتیک، روان و جامعه بهره می برد. در این مدل پس از آگاهی و آشنایی با مولفه ها و عملکردهای ژنتیکی، روانی و اجتماعی وارد فضای تفسیر، پیش بینی و القاء به وسیله ابزارهای مختلف مانند ترسیم نیم رخ می شویم.