شروع

برای استفاده هرچه بهتر مطالب ابتدا قسمت علوم رفتاری چیست؟ را مطالعه فرمائید.

گام بعدی

در این مرحله سعی کنید، با استفاده از بخش های علوم رفتاری و گاهان اطلاعات خود را افزایش دهید.

مرحله کاربرد

در این مرحله با استفاده از علوم کسب شده، سعی بر تفسیر، پیش بینی و القاء رفتار ها نمائید.

یک دنیای جدید

دنیای جدیدی که به آن وارد شده اید، نیاز به کشف دارد. هر روز سطح آگاهی خود را افزایش دهید، رمز کار این است.